توكيو ميزبان فينال كاپ جهاني پنجگانه در سال 201۹ شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

توكيــو در نظر دارد براي آزمايش ورزشــگاه خــود در المپيك ،2020 ميزباني فينال كاپ جهاني مســابقات پنجگانــه را برعهده گيرد. با توجه به اينكه اين شــهر ميزباني المپيك 2020 را برعهده دارد، مسووالن برگزاري بازيها در نظر دارند براي آزمايش ورزشــگاههاي خود اين ميزباني را داشته باشــند. اين مسابقه ژوئن 2019 دقيقا 13 ماه قبل از آغاز بازيهاي المپيك برگزار ميشود.

اســتاديوم توكيو ميزباني رشــتههاي شنا، شمشــيربازي، سواركاري، تيراندازي و دووميداني را برعهده دارد و با اين شــرايط بايد ببينيم ايران در اين رقابتها نمايندهاي را شــركت ميدهد يا خير. معموال شرايط به اينگونه است كه تعدادي ورزشــكار محدود در رقابتهاي اينچنيني اعزام ميشوند؛ همانطور كه براي آزمايش ورزشــگاههاي ريو نيز در تعدادي از رشــتهها از جمله تكواندو نمايندگان ايران پيش از المپيك راهي اين رويداد شدند.

كالوس اســكورمن رييس فدراسيون جهاني پنجگانه در اين باره گفت: «اين يك همكاري بين فدراســيون جهاني و مســووالن بازيهاي المپيك توكيو است. بر اين اساس انجمن پنجگانه مدرن اين شانس را خواهد داشت تا در فينال كاپ جهاني 2019 در توكيو حضور داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.