10 روز اردو در اروپا قبل ازجدال جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واترپلوي جوانان ايران كه براي حضور در مســابقات جهاني عازم صربســتان شده، ، پيش از اين رقابتها اردويي 10 روزه را در اروپا برگزارمي كند. تيــم ملي واترپلوي جوانــان ايــران كه بــراي حضوري پرقــدرت در مســابقات جهانــي تمرينات خود را در استخر 9دي زير نظر چيريچ برگــزار ميكرد، بامداد ديروزعازم كشــور صربستان شد تا در رقابتهــاي جهانــي 2017 اين رده سني شانس خود را براي كسب جايگاهي ارزشــمند محك بزند. بر همين اســاس طبق اعــالم چيريچ مليپوشان جوان واترپلوي كشورمان پس از ورود به كشــور صربســتان و پيش از آغاز مسابقات جهاني اردوي 10 روزهاي را به ميزباني صربســتان برپا ميكنند تا براي كســب آمادگي بيشــتر جهت حضور پــر قدرت در اين رقابتها بــه هماهنگ تاكتيكي و گروهــي بيشــتري دســت يافته و مهيــاي حضــوري درخشــان در رقابتهــاي جهاني شــوند. در اين دوره از رقابتها، شــايان قاســمي، آرش پورزرگــر، مهــدي يــزدان خواهريا، آرشيا الماسي، اميرحسين رهبر، امين قويدل، حسين خالدي، اميرحســين حيدري، ســيد سجاد ســاويز، برديــا پيروانــي، عليرضا پوررنــگ، اميرمحمد پرهون ومهدي برزگري تركيب تيــم ملي واترپلوي جوانان ايران را تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.