نشست هيات اجرايي كميته ملي المپيك برگزار نميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جلســه اعضاي هيــات اجرايي كميته ملي المپيك كه قرار بود شــنبه برگزار شود، لغو شد.

پيشنويس اساســنامه كميته ملــي المپيك مدتهاســت به كميته بينالمللي المپيك )IOC( ارســال شــده و همين موضــوع اعتراض برخي روســاي فدراسيونها را به دنبال داشت مبني بر اينكه چرا اساسنامه قبل از ارسال به IOC به اعضاي مجمع نشان داده نشده است.

البتــه مســووالن كميته ملي المپيــك اعالم كردند ايــن اتفاق طبق دستورالعمل IOC صورت گرفته و اساسنامه بعد از تصويب در اختيار اعضاي مجمع قرار گرفته و براي تاييد نهايي دوباره به IOC ارســال ميشود. قرار بود روز شنبه اعضاي هيات اجرايي در نشستي درباره روند اصالح اساسنامه كميته ملي المپيك صحبت كنند كه اين نشست لغو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.