تقوي سانداكار برتر دوئل انتخابي روسيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

امير فضلي ســانداكار وزن 85 كيلوگرم كشورمان كه سه مدال طالي جهان را در كارنامه دارد، ديروز (چهارشنبه) در سومين ديدار انتخابي خود مقابل معين تقوي ســانداكار جوان اما با آتيه اين وزن شكست خورد تا درنهايت بخت حضور در تركيب اصلي تيم ملي ووشو و حضور در رقابتهاي جهاني روسيه را از دست بدهد.

امير فضلي كه پس از پشــت ســر گذاشتن مصدوميت سختي كه از ناحيه كمر داشــت، در رقابتهاي مختلف شكست خورده بود، اين بار در رقابتهاي انتخابي تيم ملي قافيه را به رقيب جوان اما جســور خود واگذار كرد تا ناكاميهاي يك سال اخير خود را در آخرين دوئل انتخابي براي رســيدن به رقابتهاي جهاني روســيه تكميل كند.

برهمين اســاس؛ معين تقوي با پيروزي مقابل فضلي پس از هفت سال توانست نفر فيكس تيم ملي ووشو شــود. در وزن 5۶ كيلوگرم، «فرود ظفري» و «حميدرضا سهندي» براي نخستين بار مبارزه كردند كه ظفري پيروز شد. در وزن به اضافه 90 كيلوگــرم، «حميدرضا قلي پور» در نخســتين مبارزه با «محمد نصيري» به پيروزي دست يافت.

همچنين «شــهربانو منصوريان» قهرمان ووشوي جهان براي دومين بار در وزن 5۶ كيلوگــرم به مصاف «پرتوآ دارابي» رفت و با غلبه بر وي بهعنوان نفر فيكس اين وزن انتخاب شد. قهرمان سابق ووشوي جهان در رقابتهاي انتخابي تيم ملي شكست خورد و شانس حضور در رقابتهاي جهاني را از دست داد.

مشكل بوكس مربي نيست، مدیریت است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.