مليپوش بوكس: نمي دانم چرا فدراسيون مرا به آلمان اعزام نميكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده تنها ســهميه بوكس ايران در مسابقات قهرماني جهان معتقد اســت كه دليل اعزام نشــدنش به مسابقات جهاني آلمان را نميداند.

ســجاد كاظمزاده، مليپوش تيم ملــي بوكس ايران و تنها دارنده ســهميه ورودي به مســابقات جهاني ۷10۲ آلمان با اشــاره به هدفش براي حضور در رقابتهاي بوكس قهرماني جهان ميگويد: «چند سال است كه با تمام انرژي تمريناتم را دنبال ميكنم تا به مســابقات جهاني برســم اما االن نميدانم مشكل اعزام نشدنم چيست؟»

دارنده تك سهميه بوكس ايران در رقابتهاي قهرماني جهان آلمان درباره تصميم نهايي فدراســيون بوكس براي اعزام يا عدم اعزام او به مســابقات جهانــي ادامه ميدهد: «فعال تصميم نهايي گرفته نشــده است و در اين باره به من اطالعي داده نشــده تا تكليفــم را بدانم. تا آنجا كه ميدانم قرار اســت روز شنبه هفته آينده جلســهاي برگزار شود و تصميم بگيرند. با همه اين مســائل اميدوارم كه من در اين مسابقات حاضر شوم چون براي رسيدن به اين هدف خيلي تالش كردهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.