موي تاي كاران كشورمان راهي لهستان شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

براي حضور در بازيهاي جهاني

ســه نماينده ايران در رقابتهاي موي تاي بازيهاي جهاني روز گذشته تهران را به مقصد لهســتان ميزبان برگزاري اين دوره از مســابقات ترك كردند. مســعود مينايي، علي زرينفر و ايوب ســاكي نمايندههاي مویتاي ايران كه به ترتيب موفق شــدند در بازيهاي آسيايي ساحلي ويتنام ۶10۲، مسابقات جهاني بالروس و ليست انتظار فدراســيون جهاني، سهميه ورودي اين رقابتها را كسب كنند با هدايت علي مهين ترابي روز گذشــته تهران را به مقصد لهستان ترك كردند تا با شركت در اين دوره از مســابقات خود را بهعنوان مدعيان كسب نشانهاي ارزشمند جهاني معرفي كنند. مراسم وزن كشــي و قرعهكشي اين رقابتها امروز (پنجشنبه) برگزار ميشود و نمايندگان كشــورمان از روز جمعه همين هفته رســما كار خود را در اين دوره از بازيها آغاز ميكنند.

قهرمان ووشوي جهان از حضور در رقابتهاي جهاني بازماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.