حضور مجيد تركان در كالس مربيگري تايلند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كالس مربيگــري كشــتي بــا حضور مجيد تركان قهرمان كشــتي آزاد جهان در كشــور تايلند در حال برگزاري است. مجيد تركان، قهرمان كشتي آزاد جهان و مدير تيمهاي ملي كشتي آزاد در ردههاي سني نوجوانان و جوانــان با دعــوت اتحاديه جهاني كشــتي، در اردو و كالس مربيگــري نوجوانان در كشور تايلند حضور دارد. اين كالس به منظور توســعه كشتي آســيا، پس از رقابتهــاي قهرماني نوجوانان آسيا از روز ۲ مردادماه آغاز شده و تا روز هفتم مرداد ماه نيز ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.