گوندوغان: يونايتد رقيبي جدي براي ما خواهد بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ايلــكاي گوندوغــان هافبــك آلماني منچسترســيتي ميگويد كه در فصل پيش رو رقيب همشــهري قرمزپوش تيمش، كار او و همتيميهايــش را براي كســب عنوان قهرماني ليگ برتر ســخت خواهد كرد. به باور گوندوغان خريدهاي تابستاني شياطين ســرخ از جمله روملو لوكاكو، آنها را به يك رقيب جــدي براي تيــم او در فصل آينده تبديل ميكند.

گوندوغــان در مصاحبه اختصاصياش بــا ESPN گفت: «اميدوارم ما فصل آينده قهرمان ليگ شــويم. قطعا براي كسب اين عنــوان تالش خواهيم كــرد. در واقع براي محقق كردن تمــام اهدافمان با تمام توان تالش خواهيم كرد. يونايتد تابستان امسال با خريــد لوكاكو به خوبي خودش را تقويت كرده اســت. آنها تيم خوبي دارند، يك تيم جوان. منيونايتد تيمي قوي و واقعا ســطح باال از نظر قدرت فيزيكي است. پس اين تيم نسبت به فصل گذشــته بهتر شده. چلسي هم كــه به تازگي يك مهاجم جديد خريده است كه من واقعا او را دوست دارم. ليورپول هم مخصوصا با هدايت يورگن كلوپ تيمي اســت كه من واقعا شيوه بازياش را دوست دارم. آنهــا ظرفيت فراوانــي دارند و تيمي فوقالعاده هستند كه با شــيوهاي متفاوت بازي ميكننــد. كنترل آنها واقعا ســخت خواهد بود.»

دیلي میل- دیوید بکام در آمریکا به اردوي تیم ســابقش سر زد و با هم تیميهاي ســابقش و همچنین بازیکنان جدیــد رئال دیدار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.