سامپائولي: مسي تنها بازيكن ثابت ماست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خورخــه ســامپائولي، مربي تيم ملي آرژانتين گفته كه ليونل مســي تنها بازيكني اســت كه بيچونوچرا در تركيب ثابــت اين تيم قرار خواهد گرفت و ســاير بازيكنــان بايد براي جايگاه خود بجنگند.

آرژانتين در ماه آينده ديدار بسيار حساســي برابر اروگوئه در چارچوب مرحله مقدماتي جــام جهاني 2018 برگزار ميكند و بايد در اين مســابقه پيروز شود.

ســامپائولي گفته اســت: «من خوشاقبال بودهام كــه زماني به تيم ملــي آمــدهام كه محروميت مســي برداشته شده است. ما بهترين بازيكن دنيا را داريم. تيم از او زاده ميشود.»

آرژانتين در حال حاضر در گروه خود در رده پنجم است و در صورتي كه مســابقات را در اين رده به پايان برساند، بايد به پليآف برود.

ســامپائولي گفت: «روي مســي حســاب ميكنم كه ما را بــاال ببرد. من به دنبــال بازيكناني هســتم كه بــه او كمــك كنند. اينكه مســي را تنها بگذاريم اشــتباه اســت. ما بايد بهترين بازيكنــان ممكن را اطراف او قرار دهيم. هيچ بازيكني نيســت كه به ديگران برتري داشــته باشد، مگر مســي. تنها جاي او در تركيب ثابت مشخص است.»

او همچنيــن خبــر داد كــه به پاريس، بارســلونا، ســويل و مادريد ميرود تا با بازيكنان مختلف بر ســر دعوتشان به تيم ملي صحبت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.