امري:دربارهنيمار حرفنميزنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوناي امــري، مربي پاري ســنژرمن حاضر نشــد درباره شــايعات حضور نيمار در ايــن باشــگاه صحبت كنــد. اين مربي اســپانيايي در حــال حاضــر تمركزش را گذاشته روي تمرينهای پيشفصل تيمش، هرچند كه گفته شايد در آينده درباره اين بازيكن برزيلي صحبت كند: «نيمار؟ وظيفه ما اين اســت كه درباره حال حاضر صحبت كنيم. زماني بايد دربــاره تيم حرف بزنيم و زمانــي درباره آمادهســازي. اكنون زمان مناســب صحبت درباره نيمار نيســت. در حال حاضر، تنها هدف ما آمادهسازي براي ديدار دوستانه روز شنبه است.»

ايــن مربي ســابق ســويا از عملكرد مديــران پياسجي تقدير كرده اســت كه بازيكنان خوبي را به تيــم اضافه كردهاند: «من تنها ميگويم كه باشــگاه دارد خيلي عالــي كار ميكند و به ايــن ترتيب ادامه خواهد داد تا فصلي عالي را داشته باشد.»

ادينسون كاواني، بازيكن اهل آمريكاي جنوبي پاري ســنژرمن اما دربــاره نيمار حرف زده و گفته اســت دوســت دارد اين بازيكن به تيمــش بپيوندد. ايــن بازيكن اروگوئــهاي گفته: «داريــم درباره بازيكني بــزرگ صحبــت ميكنيم و همه دوســت دارند كه كنــار بازيكنان بزرگ بازي كنند. اين موضــوع مربوط به بازار نقل و انتقاالت ميشــود و از زماني كه مــن اينجا آمدهام، همتيميهايم بهتريــن بودهاند. اگر بازيكن جديدي بيايد، از او استقبال خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.