دانيلو: حضور گوارديوال انتخاب سيتي را برايم آسان كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دانيلو، دفاع راســت سابق رئال مادريد كه تابستان امسال اين تيم را براي پيوستن به منچسترســيتي ترك كــرد گفت حضور پپ گوارديوال يكــي از داليل اصلي او براي انتخاب آبيپوشان شــهر منچستر بهعنوان مقصد بعدياش بوده است.

دانيلوي 26 ســاله كه عالوه بر سيتي مشتري بزرگ ديگري مانند چلسي داشت و هفته پيش با قراردادي 26/5 ميليون پوندي راهي منچستر شد و صبح امروز هم در يك بازي دوســتانه در آمريكا برابر تيم سابقش قــرار گرفت، به خبرنگاران گفت:«همه چيز خيلي ســريع رخ داد. مــن درحال تمرين بودم كه پــپ با من تماس گرفت و من هم براي اين جابهجايي انگيزه فراواني داشــتم چون ميخواستم زير نظر او كار كنم. زيدان ســعي كرد مرا براي ماندن در رئال مادريد ترغيب كند اما من مطمئــن بودم كه نياز به يك تغيير دارم. بايد بيشتر درباره خودم فكر ميكردم و تيمــي را انتخاب ميكردم كــه فرصتهاي بيشــتري در اختيارم قرار ميدهد. ترجيح دادن سيتي به چلسي برايم خيلي سخت نبود. زماني كه سيتي و پپ با من تماس گرفتند، ميدانستم كه چه كاري بايد انجام دهم. شك ندارم كه ما ميتوانيم ليــگ قهرمانان را ببريــم و به همين دليل سيتي را انتخاب كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.