برلوسكني دوباره گالياني را استخدام كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اگرچه همكاري سيلويو برلوسكني، مالك ســابق ميالن با آدريانو گالياني، مدير اجرايي پيشين روسونري بعد از فروش اين باشگاه به چينيها به پايان رسيد اما نخست وزير سابق ايتاليا دوســت قديمياش را فراموش نكرده و او را در پســتي ديگر استخدام كرده است. به گزارش رســانههاي ايتاليايي برلوســكني، گالياني را بهعنوان رييس شــركت تلويزيوني مدياســت پرميوم كه يكــي از داراييهاي او محسوب ميشود، منصوب كرده است. گالياني از سال 1986 كه برلوسكني، ميالن در آستانه ورشكستگي را خريد تا ابتداي سال جاري كه اين باشگاه به يونگهونگ لي فروخته شد، در ميالن بود. او در حالي پيشــنهاد برلوسكني براي رياست شــبكه مدياست را پذيرفت كه پيشنهاد كار بهعنوان رييس باشگاه جنوا و نيز رياست سازمان ليگ ايتاليا را داشت و آنها را به دليل اينكه ديگر نميخواست درگير فوتبال باشد، رد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.