ابراز تمايل رناتو سانچس براي پيوستن به ميالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رناتو سانچس از پيشنهاد ميالنيها براي رفتن به سنســيرو اســتقبال كرده است اما باشــگاه او بايرن مونيخ و روســونري هنوز بر ســر رقم قرارداد به توافق نرسيدهاند. سانچس اخيــرا اعتراف كــرده كه از مــدت زمان زياد نيمكتنشــينياش در فصل گذشــته راضي نيســت و رؤساي باشگاه هم اعالم كردهاند اگر تيمي پيدا شود كه پيشنهاد خوبي براي بازيكن ســابق بنفيكا ارائه كند، مانع رفتنش نخواهند شد. ميالن رناتو سانچس را ميخواهد اما هنوز نتوانسته براي جلب رضايت باوارياييها از نظر مالي فرمولي پيدا كند. روســونري، سانچس را به صورت قرضي با گزينه خريد قطعي در پايان فصل آينده ميخواهد اما بايرن مونيخ شرطي در قرارداد طرفين گنجانده كه طرف ايتاليايي را ملزم به خريد بازيكن اين تيم ميكند. بايرن تابستان ســال گذشته رناتو ســانچس را 35 ميليون يورو خريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.