نوري از بخش مراقبتهاي ويژه خارج شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

عبدالحق نــوري، هافبك آژاكس كــه دو هفته پيش در جريان يك بازي دوســتانه تيمش از حال رفت و فورا به بيمارســتان انتقال داده شــد، از بخش مراقبتهاي ويژه خارج شد.

بازيكن 20 ســاله آژاكس هشــتم جوالي در جريان بازي دوستانه تيمش برابــر وردربرمن دچار ســكته شــد و پزشكان اعالم كردند كه او دچار ضايعه مغزي جدي و دايمي شده است.

او بــراي جلوگيــري از وارد آمدن صدمات بيشــتر بــه حالت كمــا برده شــد اما االن طبق اعــالم خانوادهاش او ديگــر در حالت كما نيســت و بدون كمــك دســتگاه، تنفــس ميكنــد. نوري در بازي دوستانه تيمش در اتريش در حالي كه تنها 15 دقيقه به پايان بازي مانده بود بدون آنكه با كســي برخورد داشته باشــد به زمين افتاد و بالفاصله بعد از اين اتفاق نيروهــاي اورژانس به زمين بــازي رفتند و عمليــات احيا را انجام و او را با هليكوپتر به بيمارستان انتقال دادند. با وجود اين او ظاهرا دچار ضايعه مغزي شديد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.