جباري فقط در بازيهاي بزرگ؟

سیاست پیشگیرانه برای استفاده از مجتبي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تاييد ايفمارك بر مصدوميت زانوي مجتبي جبــاري و اينكه ايــن بازيكن قادر به حضور نــود دقيقهاي در تمامي ديدارهاي آبي پوشــان نيســت، اگرچه رسما از ســوي مقامات اين مركز تاييد نشد اما باعث شد تا در آستانه رقابتهاي ليگ برتر، شــوكي ديگر بر آبي پوشان وارد شود. مجتبي جباري بهعنوان يكي از آخرين خريدهاي استقالل به اين تيم پيوست. او براي نخستين بار به صورت كامل در يك دوره بدنسازي شركت كرد و در همــه ديدارهاي دوســتانه تيمش براي دقايقي به ميــدان رفت. آمادگي اين بازيكن در تمرينهای آبي پوشــان در تهران موجب خشنودي هواداران اين تيم شــده بود تا اينكه خبر تاييد نشده مصدوميت جباري از ناحيه زانو بار ديگر هواداران اســتقالل را نگران كرد. البته قرارداد اين بازيكن فســخ نخواهد شد و جباري در فصل ۷۹-۶۹ براي استقالل بازي ميكند امــا نحوه قرارداد او و نوع بازي گرفتن منصوريان از اين بازيكن به صورت خاص است. سرمربي آبيها روز گذشته با اعالم اين نكته كه «جباري را با چند هدف متفاوت جذب كرديم» بر حفظ اين بازيكن و نحوه خاص استفاده از او صحه گذاشــت. اين مربي چندي پيش هم رســما اعالم كــرده بود: «اگر جباري فقط ۵۱ بازي هم براي ما انجام دهد كافي است» كه به صورت تلويحي آگاهــياش از وضعيت جبــاري قبل از آزمايشــات پزشــكي ايفمارك را اعالم كرده بود. ضمن اينكه با صراحت اعالم كرده بود قرار نيست اين بازيكن در همه بازيها و به صورت كامل به ميدان برود. اما در شرايطي كه استقالليها ميدانند جبــاري بازيكن 0۹ دقيقهاي نيســت قرارداد مالياش را چطور بســتهاند؟ در اين مورد به ســخنان مديرعامل باشگاه اســتقالل باز ميگرديم كــه گفته بود: «قرارداد جباري به نوعي بسته شده كه او بازي به بازي پول دريافت ميكند و به ازاي هر بازي كه به ميدان برود مبلغي به او تعلق ميگيرد.» اين موضوع نشان ميدهد كه حضور جباري در اســتقالل در صورتي كه بازي نكند، بار مالي براي اين باشگاه نخواهد داشت. واقعيت اين اســت كه منصوريان به تناوب و بنا به جريان مسابقات قصد اســتفاده از اين بازيكن را دارد. يعني قرار نيست جباري در همه بازيهاي معمولي آبي پوشــان براي اين تيم به ميدان برود. بلكه نحوه استفاده از اين بازيكن اينطور خواهد بود كه تنها بــراي بازيهاي بزرگ در ليگ و برخي از بازيهــاي اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا بازي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.