صادقي:‌057‌میلیون‌مالیات‌پول‌نگرفته،‌دادم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ايــن روزها ســر و كلــه طلبكاران استقالل پيدا شــده و همه پولشان را از باشگاه ميخواهند. امير حسين صادقي مدافع سابق استقالل در خصوص طلبي كه از اين باشــگاه دارد، اينطور ميگويد: «چند روز پيش با آقاي توفيقي صحبت كردم كه گفتند موضوع را حل ميكنيم. بعد كه دوبــاره تماس گرفتم گفتند اين مســاله به من مربوط نميشــود!جالب است كه من از اواخر سال گذشته 0۵۷ ميليون تومــان ماليات پــول نگرفتهام از اســتقالل را پرداخت كــردم اما هنوز طلبم را دريافت نكردهام.» قصد داري از استقالل شكايت كني؟ صادقی در پاسخ به اين ســوال ميگويد: «فعال كه منتظر اقدام باشــگاه استقالل هســتم. البته به دليل تاخيــر در پرداختها من مجبور شــدم، جريمهاش را هم به اداره ماليات پرداخت كنم كه قطعا اين جريمه را هم از استقالل ميگيرم.»

با اين حال بازيكناني هســتند كه با يك ســال حضور در اســتقالل از اين تيم شكايت كردهاند. نظرت راجع به اين موضوع چيســت؟ صادقي در اين ارتباط ميگويد: «برايم جالب است بازيكني كه تا مبلغي باالي يك ميليارد دريافت نكند نميتوانــد تعصبي از خود نشــان دهد. واقعا بعضيها حرمت پيراهن استقالل را از بين بردهاند. من از استقالل هيچ وقت براي خودم استفاده نكردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.