منصوريان دلخور از دفاعيه باشگاه استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

سرمربي استقالل از اينكه نماينده اين باشگاه در كميته انضباطي نتوانسته محروميت بازيكنانــش را كاهش دهد دلخــور اســت. كميته انضباطي ســه بازيكن تيم استقالل را به دليل همراهي نكردن تيم اميد محروم كرد.

با اين حال به مســووالن باشــگاه فرصت داد كه با حضور در نشست كميته انضباطي از محروميت بازيكنانشان دفاع كنند. پــس از اين نشســت اما كميته انضباطــي بــر محروميت ســه بازيكن استقالل تاكيد كرد تا مشخص شود كه نمايندگان استقالل نتوانستهاند با دفاع خوب خود محروميــت بازيكنان را لغو كند. عليرضا منصوريان كه توقع داشت با توجه به اينكه مســابقات تيم اميد در تقويم فيفا نبوده و آيين نامه فدراسيون فوتبــال هم تازه اصالح شــده و معلوم نيســت كه بــه تصويب هيات رييســه رسيده باشــد يا نه، باشگاه استقالل در ارائه توضيحات در كميته انضباطي بهتر عمل كنــد. همين عامل باعث دلخوري ســرمربي آبيها از باشگاه شده چرا كه كار او را بــراي انتخــاب نفرات ديدار با صنعت نفت سخت كرده است. سرمربي استقالل در حالي كه فكر ميكرد ليگ هفدهــم را با قدرت شــروع ميكند اما وقتي فهرســت محرومان و مصدومان باشــگاه را مقابل خود ميبيند به شدت شــاكي شــده و نميداند با تيم از هم پاشــيده خود چه كار كند. استقالليها تصــور ميكردند كه بــا توضيحاتي كه در اختيــار مســووالن كميته انضباطي گذاشــتند محروميــت بازيكنانشــان برطرف ميشــود اما اين اتفاق نيفتاد و راي قبلي تاييد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.