علیرضا‌اكبرپور:‌استقالل‌از‌فصل‌پیش‌بهتر‌شده‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنــان قديمــي اســتقالل از نحــوه يارگيري اســتقالل راضي هستند. عليرضا اكبرپور بازيكن سابق استقالل در خصوص شرايط اين تيم اينطور ميگويد: «استقالل با نفراتي كه جذب كرده و بازيهاي تداركاتي كه انجام داده آماده شروع ليگ برتر است ولي براي اينكه بتوانيم عملكرد آنها را به درســتي ارزيابي كنيم، بايد بازيهاي آنهــا را ببينيم. منصوريان بــا توجه به تمرينــات پيش فصل و اردوهايي كه برگزار كرد، به تفكراتي كه در ســر داشته، رســيده است و حاال فقط شروع ليگ و انجام بازيها مانده تا بتوانيم عملكرد اســتقالل را ببينيم.»

پيشكســوت اســتقالل در ادامه ميگويد: «اســتقالل بازي اول را در آبــادان دارد و بازي خــارج از خانه هميشه ســخت اســت. به نظر من حريــف اول اســتقالل هــواي گرم آبــادان اســت. آبادان در زمســتان هم گرم اســت چه برســد به فصل تابســتان.» اكبرپور در مورد حضور بازيكناني چــون منتظري و جباري در استقالل ميگويد: «استقالل فصل گذشته خيلي جوان بود و با اين حال توانست نايب قهرمان شود و با آمدن بازيكنــان باتجربهاي مثــل جباري، اين تيم ميتوانــد تركيبي از جوانان و باتجربههــا باشــد و قهرمان ليگ شــود. اعتقاد دارم استقالل امسال از استقالل سال گذشته بهتر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.