استقالل‌يها‌امیدوار‌به‌بخشش‌محرومان‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالليها همچنان اميدوار هستند محروميت بازيكنان اميدشــان از حضور در ميادين برطرف شــود. مهدي قائدي، مجيد حسيني و اميد نورافكن 3 بازيكني هستند كــه به دليل عــدم حضــور در اردوي تيم اميد از حضور در ميادين محروم شــدهاند و اســماعيل حســنزاده تاكيد داشت اين محروميت اجرا ميشود. با اين حال اعضاي كادرفني استقالل همچنان اميدوار هستند با تالش مديران باشگاه اين محروميت حل شــود و باشــگاه بتواند از بازيكنان محروم خود در بازي با صنعت نفت اســتفاده كند. محمد خرمگاه مربي اســتقالل در اين باره ميگويد: «اين موضــوع در حيطه وظايف باشــگاه اســت و مديران در حال پيگيري اين موضوع هستند. با اين حال ما همچنان اميدوار هســتيم مديران باشگاه مشكل را حل كنند.» اســتقالليها اميدوار بودند كه اين ماجرا با كدخدامنشــي حل شــود اما در حالي كه به مماشــات كميته انضباطي اميدوار بودند حســنزاده يك بار ديگر راي به محروميت اســتقالليها داد تا اين روزها منصوريان يكي از مغمومترين مربيان ليگ باشــد. با وجود راي دوباره كميته انضباطي اما باز هم استقالليها اميد دارند كه بتوانند مجريان قانــون را متقاعد به لغو محروميت بازيكنان خــود كنند. بايد ديد طی امروز و فردا چه اتفاق جديدي ميافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.