ايرانپوريان: نام تراكتور، كارمان را راحتتر ميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کمتر کســي اســت که به کار سخت تراکتورســازي در این فصل واقف نباشــد. محمــد ایرانپوریان، با اشــاره بــه همین موضوع، توضیح ميدهد: «شــرایط تیم ما براي همه مشخص اســت. بازي سختي با اســتقالل خوزســتان داریم. بازي کردن در گرماي طاقت فرســاي اهــواز واقعا کار دشواري است اما اینکه نام تراکتورسازي را یدک ميکشــیم، کافي است تا بتوانیم روز خوبي را ســپري کنیم. قطعا یدک کشیدن نام تراکتور کارمان را راحتتر ميکند.»

او درباره بازگشــت ســینا عشــوري تاکید ميکند: «در شــرایطي که گوشمان به شــنیدن خبرهاي بد عــادت کرده بود، حل مشکل بازي سینا عشوري خبر خوبي محسوب ميشد. حضور سینا عشوري براي ما یک نعمت اســت و ميتوانــد تا حدي ضعف تیم را با وجود کمبود بازیکن جبران کند.»

مدافع تراکتورســازي درباره احتمال حضورش در پســت مدافع وسط ميگوید: «هنــوز چیزي در این خصوص مشــخص نیســت. هر تصمیمي کادرفني بگیرد و در هر پســتي از ما بازي بگیرد، ميپذیریم و انشــاءا... بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.