چرا شمارههاي خاص تراكتور بدون صاحب ماند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با رونمایي از شــماره پیراهنهاي بازیکنان تراکتورســازي برخي شــمارههاي خاص به هیچ بازیکني داده نشــده است. روز سهشــنبه شماره پیراهن بازیکنان تیم تراکتورســازي براي حضور در لیگ هفدهم مشخص شد و بر این اساس شمارههایي مثل ‪9 ۸، 7، 5، 3،‬ و چند شــماره دیگر به هیچ بازیکني داده نشده است. در ترکیب فصل گذشــته این تیم شــماره 5 در اختیار هادي محمدي بــود که با جدایي خالد شــفیعي و خالي شــدن شــماره 4 این شــماره را به خود اختصاص داد. شماره 7 تراکتورسازان در فصل قبل هم سعید آقایي بود که از این تیم جدا شده و به سپاهان پیوســته که پیراهن او بال اســتفاده مانده است. شماره ۸ این تیم را هم محسن بنگر در فصل گذشــته به تن ميکرد که در حال حاضر این شــماره هم به بازیکن خاصي داده نشــده است. شماره 9 هم در اختیار شهرام گودرزي بود که این بازیکن ترجیح داد با رفتن ادینیو، شــماره 11 او را بردارد. تیم تراکتورسازي به واسطه محرومیت از جذب بازیکن جدید در این فصل بیشتر از نفرات جوان استفاده خواهد کرد اما یحیي گل محمدي سرمربي سرخپوشان تبریزي ترجیح داده شمارههاي خاص تیمش را به نفرات جوان ندهد. گل محمدي شــمارههاي مذکور را نگه داشته تا با توجه به اینکه امیــد دارد در نیمفصل چند بازیکن خوب به جمع نفراتش اضافه کند، این پیراهنها را به نفرات اسمي و خوب بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.