جماعتي: برخي افراد ميخواستند مرا نابود كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهرداد جماعتي هافبک سپیدرود در مورد دالیل حضورش در سپیدرود آن هم در شــرایطي که با صنعت نفت به توافق رســیده بود، ميگوید: «من با مســووالن باشــگاه صنعت نفت از لحاظ مالي به توافق نرسیدم. به همین دلیل از این تیم جدا شــدم و در نهایت ســپیدرود را انتخاب کردم. در مورد جزییات این مســائل هم دوســت ندارم حرف بزنم و مهم این است که االن بازیکن سپیدرود هستم.» او همچنین با اشاره به شرایط نهچندان خوبي که در یکي دو ســال اخیر داشته است، تأکید ميکند: «من در دو سال اخیر با بدشانسيهاي زیادي مواجه شدم. گاهي اوقات ممکن است یک فوتبالیست با چنین چالشهایي در زندگي ورزشياش مواجه شود. من با یک مصدومیت مواجه شدم که البته برایم آزاردهنده بود و خیليها ميخواستند بهخاطر این مصدومیت مرا نابود کنند. واقعا دوســت ندارم به یکي دو ســال گذشته فکر کنم و امیدوارم که در فصل جدید روزهاي خوبي را با سپیدرود تجربه کنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.