فروزان: پارس جنوبی ترکيب خوبی ساخته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن فــروزان دروازهبان پارس جنوبي جم انگیزه زیــادي دارد که این فصل به تیم ملي برسد. فروزان در مورد شــرایط تیمش براي بازي با گســترش فوالد تبریز ميگوید: «گســترش فوالد براي من بســیار قابل احترام اســت. دو ســال در این تیم بازي کردم و مدیران این تیم دوستان خوب من هستند. براي همه آنها احترام قایل هستم. با این حال امیــدوارم پارس جنوبي جــم برنده این بازي باشد. سه امتیاز این بازي برای هر دو تیم اهمیت زیادي دارد چون شــروع مسابقات لیگ است و از این بابت کسب نخستین ســه امتیاز بســیار مهم است اما بازي جز این نــه براي من و نه براي اعضاي دو تیم حساسیت خاص دیگري نــدارد.» دروازهبان پارس جنوبي جم در مورد آمادگي تیمش براي شــروع لیگ برتــر ادامه ميدهد: «تیــم خوبي داریم و از هــر نظر آمادهایم. تمرینها و اردوي خوبي را پشت سر گذاشتیم و با توجه به بازیکناني که از قبل در این تیم بودند و نفراتي که تازه به این تیم ملحق شــدند ترکیب خوبي ســاختیم. هــدف ما این است با همین نفرات و مربیان تکرقمي شویم.» فروزان با اشاره به میزان آمادگي خود و فصل بدي که پشــت سرگذاشته بود، ميگوید: «من هر ساله سعي کردم بهتریــن بازيهایم را انجام دهم. همواره کلینشیتهایي هم داشتم اما وظیفه من فقط گل نخوردن است و نميتوانم بیش از این کاري انجام دهم. با این حال فصل قبــل را فراموش کــرده و به فصل پیش رو فکر ميکنم ميخواهم بسیار مثمرثمر باشم. فصل جدید از همه فصلها بیشتر تمرین ميکنم چون در سال جام جهاني هستیم و ميخواهم آنقدر خوب باشم که به تیم ملي دعوت شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.