نيكنفس: گرمای آبادان به سود ما است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدزبیــر نیکنفــس هافبــک صنعتنفــت آبــادان که بــراي بازي با اســتقالل آماده شــده، در مورد بازي هفته اول تیمش ميگوید: «به شــخصه از رویارویــي با اســتقالل در هفته اول خوشحالم. نخســتین بازي ما در آبادان است. بدون شک این بازي خوب خواهد شــد. هواي گرم آبادان هم به ما کمک ميکند. اگر بتوانیم اســتقالل را ببریم لیــگ را در یک شــرایط خــوب آغاز ميکنیــم.» نیکنفس در رابطه با اینکه آیا رویارویي با اســتقالل قرعه سختي نیســت، ادامه ميدهد: «در لیگ همه تیمها با هم بازي ميکنند و به جز سه، چهار تیم که شاید خیلي وضعشان بهتر باشد سایر تیمها نزدیک به هم هستند. در کل در لیگ برتر بازي آســان نداریم و در همه مسابقات کار سخت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.