دختران در آبهاي خروشان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مسابقات ماراتن قهرماني كشور در رشته رفتينگ (قايقراني در آبهاي خروشان) در استان البرز، در دو رده سني زير 23 سال و آزاد در دو بخش آقايان و بانوان برگزار شد. اين مسابقات در مسير پنج كيلومتري از رودخانه كرج در بخش آسارا برگزار شد. در اين مسابقات شركت كنندگاني از 5 استان به رقابت پرداختند. در بخش بانوان رده سني زير 23 سال تيمهاي دوم و اول اصفهان و تيم اول قزوين به ترتيب اول تا سوم شدند در رده سني آزاد زنان تيم دوم چهارمحال و بختياري، البرز و تيم اول چهارمحال و بختياري به ترتيب به مقام اول تا سوم دست پيدا كردند و همچنين در بخش آقايان در رده سني زير 23 سال فرماندهي مرزباني ناجا، تيم اول و دوم چهارمحال و بختياري و در رده سني آزاد البرز، تيم فرماندهي مرزباني ناجا «الف» و فرماندهي مرزباني ناجا «ب» به ترتيب به مقام اول تا سوم دست پيدا كردند. اين رشته ورزشی يكی از جذاب ترين و پرهيجان ترين مسابقات ورزشی دنيا است كه حاال در رودخانه های كشورمان هم برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.