ديزي؛ رمز موفقیت میثاقیان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اكبر ميثاقيان را همه به شيوه خاص مربيگرياش ميشناسند. تغذيه خاص، تمرينات خاص و روحيه دادن خاص خودش را دارد. همين خاص بودن او هم باعث ميشود عكس ناهار پيش از سفر تيمش به تهران به جاي اينكه در رستورانهاي جديد باشد كه همه بازيكنان دور ميز نشسته اند، در ديزي سرا و دور سفره است. همين ناهارهاي دسته جمعي بازيكنان است كه بعد از حضور ميثاقيان به يكي از داليل ايجاد صميميت در اين تيم تبديل شده است. ديزي خوريهاي شان كه ديگر از برنامههاي ويژه اكبر آقا براي آمادهسازي تيمش است. دفعه قبلي كه سياه جامگانيها دور هم ديزي خوردند، بعد از تساوي شيريني بود كه در تهران مقابل استقالل كسب كردند. نتيجهاي كه در بازگشت به مشهد هم تكرار شد. هنوز مشهديها آن بازي را در تهران فراموش نكردهاند كه تازه اكبر ميثاقيان را در بحرانيترين روزهاي شــان در جمع خود داشــتند و حضور او باعث شده بود كه نتايج خوبي براي تيم شان رقم بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.