از ياد رفته

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

انگار او نبود كه آن همه سال با پيراهن سپاهان فوتبال بازي كرد. حســام فتاحي را ميگوييم. مردي كه در سالهاي 85 و 86 با سپاهان قهرمان جام حذفي شد، قهرماني ليگ برتر را تجربه كرد، مهمتر اينكه با اين تيم نايب قهرمان آسيا شد و در سال 2007 به جام باشگاههاي جهان رفت. حاال دو سالي ميشــود كه او با سرطان غدد لنفاوي دست به گريبان اســت و دلخور از بيتوجهي مديران سپاهان كه دربارهشــان ميگويد: 20« ســال از عمر و جوانيام را براي ســپاهان گذاشــتم اما اگر تمام قراردادهايم را جمع كنم، اندازه پول يك ســوزن شــيمي درمانيام نميشــود. براي بازيكني كه شــايد تا هفته پانزدهم هم آماده بازي نشــود، 500 هزار دالر هزينه ميكنند اما به من كه از ســال 78 در ســپاهان بودهام، توجهي ندارنــد. البته فصل پيش بهعنوان مربي با من قرارداد بســتند كه بهتر است دربارهاش صحبت نكنم چون رقم آن خجالتآور اســت. هر چند خودشــان تا توانستند، روي آن قرارداد مانور تبليغاتي كردند. من امسال هم در ليســت كادرفني بودم و اما يكدفعه سياستها تغيير كرد و ترجيح دادند، نباشــم.» فتاحي سپس به بيمارياش اشاره ميكند: «بيماريام به درمان خوب جواب داده بود اما دوباره تشــديد شده و بايد شــيمي درماني كنم. بعد از اين دوره هم بايد به ســرعت پيوند مغز استخوان انجام بدهم اما با اين شــرايط مالي كه روند درمانم را 10 روز متوقف كرده بود، نميدانم در آينده چه وضعيتي خواهم داشــت. در اين يك ماه بارها پرونده پزشكيام را به باشگاه بردم اما متاسفانه كسي پيگير نبود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.