از فوتبال به سینما

سیاه و سفید

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پرســپوليس در اوليــن دورههاي ليگ برتر ســه بازيكن مطرح به نامهاي پژمان جمشــيدي، علي انصاريان و سهراب انتظاري داشــت. بازيكناني كه جزو نفرات اصلــي و محبوب تيم هم به حســاب ميآمدند. اين 3 بازيكن كه دوستي نزديكي هم با هم داشــتند، حاال يك ركورد و يك افتخار بزرگ در كارنامهشــان دارند. البته به همراه ديگر بازيكنان پرســپوليس. اين 3 بازيكن كه در تصوير مشــاهده ميكنيد، در اوليــن دوره ليگ برتر در تركيب پرســپوليس به ميدان رفتند و همراه با اين تيم قهرماني را جشن گرفتند. پژمان جمشيدي پس از پايان دوران بازي، به سمت بازيگري در سينما و تلويزيون رفت؛ علي انصاريان هم كم و بيش در ســريالهاي تلويزيوني ايفای نقش ميكند. حاال بايد ديد ســهراب انتظاري چه زماني به جمع اين 2 دوست ديگرش اضافه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.