آبادان برزيل نشان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

صنعت نفت آبادان يک گل: جاسم كرار (71-پنالتی) استقالل صفر جمعه ،96/5/6 هفته اول هفدهمين دوره ليــگ برتر ، ورزشــگاه تختی آبادان، ساعت:12 ، تماشاگر: 15 هزار نفر داور: موعود بنيادیفــر، كمک ها: محمدرضا ابوالفضلی و مهدی عاليقدر اخطار: محمد شــادكام (صنعت نفت آبادان) بازيکن برتر: لوسيانو پريرا

صنعت نفت آبادان: ناصر ســاالرى ،)6( علــی عبــدا...زاده (۵/۵)، مرتضــی اسدى(4٢- محسن حميدى(۵)، حسين بغالنی (۵/۵)، حسين ســاكی (۵)، مگنو باتيستا ،)6( آگوستو سزار ،)6( كرار جاسم ‪-۷6( (۵/۵)‬ محمدزبير نيك نفس)، محمد شــادكام (۷)، اميد جهانبخش ‪-6۱( (۵)‬ فريد بهزادى كريمی )، لوسيانو پريرا (۵/۷) سرمربی: فراز كمالوند

استقالل: ســيدمهدى رحمتی ،)3( پژمان منتظــرى ،)4( عظيم گوگ (۵/۱)، وريا غفورى (۵/٢)، ميــالد زكیپور ،)3( روزبــه چشــمی ،)4( خســرو حيــدرى (٢)، حســن بيتســعيد ‪-۵8( )3(‬ سرور جباروف )، داريوش شــجاعيان (۱)، جابر انصارى ‪-۷3( (۵/۱)‬ علی قربانی)، ســجاد شهباززاده ‪-8۷( (٢)‬ يعقوب كريمی) سرمربی: عليرضا منصوريان

نخســتين بازي ليگ براي هر تيمي دشوار اســت حتي اگر استقالل مدعي و پرســتاره باشــد. تيمي كه در تابستان به سياق فصل گذشته پرهياهو بود و بيشتر از هميشه ستاره خريد تا عليرضا منصوريان در فصل جاري دســت پري داشته باشد. تيمي كه فصل گذشــته با جوانان باانگيزه و جويــاي نام متحول شــده و اوج گرفته بود در تابســتان دوباره بــه همان عادت هميشگي رجعت كرد و منصوريان با ولع بي پايان خريد و بازي با نامها كوشــيد تا در تابســتان استقالل در صدر اخبار جاي داشته باشد.

در مقابــل صنعــت نفت كــه فصل گذشــته با فيروز كريمي به ســختي در جنــگ بقا پيروز شــده بود، بــراي فصل جاري دســت به يك انقالب ســفيد زد و با فراز كمالوند به توافق رســيد تا به نوعي كمالونــد نفت را زيــر و رو كند. مربي كه در اين ســالها ثابت كرده كه تيمش را با مشتي بازيكن مورد عالقه و تعدادي ستاره دانه درشت ميبندد. رويكردي كه البته در آبادان نيز دوباره انجام شد تا صنعت نفت تيمي متفاوت از فصل گذشــته و سالهاي قبلتر باشد.

اســتقالل كه فصل پيــش و در دوره گــذار تحول خود بــا جوانانــش در دور برگشت يك برد شيرين خاطره انگيز را در آبادان كســب كرده بود، در انديشه تكرار آن خاطره شــيرين بود اما نفت امســال با نفــت فصل پيش تفاوتهاي بســياري داشت.

تيمي كه با ســتارههاي جذابي مثل جاســم كرار، آگوستو ســزار و شيمبا از همان ابتدا بــازي رو به جلو و تهاجمي را در دســتور كار قرار داد و توپ را به زمين استقالل برد. بازي رو به جلوي آبادانيها و حمايت هواداران ميزبان كامال استقالل را به عقب راند تا صنعت نفت صاحب توپ و ميدان در نيمه نخست باشد.

وقتي در دقيقه 6 بازي جاســم كرار بــا يك ضربه راه دور تيــر افقي دروازه را لرزاند، ميشــد حدس زد كه شب سختي در انتظار اســتقالل است. اتفاقي كه البته خيلي زود ســبز شــد و حمالت پردامنه صنعت نفت به گل رسيد.

بعد از يك صحنه مشكوك در دقيقه ٢۱ درون محوطــه جريمــه اســتقالل و سرنگون شــدن شــيمبا كه با بیتفاوتي داور و اعتراض شديد آبادانيها همراه بود، دومين حركت شيمبا در دقيقه ۷۱ درون محوطــه جريمه و خطــاي عظيم گوك جــوان، داور را متقاعد كرد كه در ســوت خود بدمد و نقطه پنالتي را نشــان دهد. ضربه پنالتي را كرار جاسم برخالف جهت حركت رحمتي وارد دروازه كرد.

بعد از ايــن گل، برتري صنعت نفت كماكان ادامه داشــت و ميزبان با روحيه بهتر ناشي از گل با اعتماد بهنفس باالتر به توپ ضربه ميزد و باز هم دروازه استقالل را تهديــد میكرد و شــايد اگر مهاجمان ميزبان به ويژه شيمبا در زدن ضربات آخر دقت ميكردند، اندوخته ميزبان بيشــتر ميشد. در مقابل استقالل در نيمه نخست كامال تحــت تاثير حريف قرار داشــت و هرگز نتوانســت به دروازه حريف نزديك شود تا اســتقالل پرهياهوي تابستان داغ را در زميــن يك تيم منفعل ببينيم. نيمه نخست با برتري تمام و كمال صنعت نفت پايان يافت.

نيمــه دوم نيــز امتداد همــان روند نيمه نخســت بود؛ انفعال استقالل و البته ميدانــدارى صنعت نفت. با اين تفاوت كه آبادانیها در نيمــه دوم عالوه بر مالكيت توپ، حفط تــوپ را نيز در دســتور كار قرار داده بودند تــا بتوانند از برترى خود محافظت كنند.

در نيمــه دوم عليرضــا منصوريــان كوشــيد تا با تعويض هايــش و به ميدان فرستادن عناصر تازه نفس در فاز تهاجمی روند مالل آور و منفعالنه تيمش را تغيير دهد اما تعويض هاى سرمربی استقالل نيز كمكی به روند تيمش نكرد و صنعت نفت باز هم ميداندار بود.

ميزبــان هرگاه اراده كــرد با حركات شيمبا و شادكام دروازه استقالل را تهديد نمود و موقعيت ساخت. موقعيتهايی كه البته شــيمبا در از دست دادن آنها زيادى افــراط كرد تا برترى صنعــت نفت آبادان بيشتر نشود.

در مقابل استقالل همان تيم منفعل و ماللآور فصل گذشته بود، تيمی كه ليگ را با ســروصداى فراوان بد و دور از انتظار آغاز كرد و هرگز نتوانســت هوادارانش را اميدوار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.