اعتراض رسمي عليپور به اخراجش

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

علي عليپور مهاجم پرسپوليس با ٢ كارت زردى كه از زاهدى فر داور بازى با فوالد دريافت كرد از زمين اخراج شــد تا شاگردان برانكو ۰۱ نفره بازى را به پايان برسانند. از آنجايي كه برخی از كارشناسان داورى اخراج عليپور را در اين بازى اشــتباه عنوان كردند، بــه همين دليل عبدالصمد ابراهيمــي وكيل ماهيني، طارمــي و نوراللهي به نمايندگي از اين بازيكن نامهاي خطاب به رياست سازمان ليگ نوشته و به اخراجش اعتراض كرده تا بلكه شــايد اين كارت قرمز بخشــيده شود. قرار است اين نامه امروز به سازمان ليگ فرستاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.