آشوب نه! پاداش قهرمانی را بدهید

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محسن مسلمان و مهدي طارمي دقايقي پس از برد ارزشمند پرسپوليس مقابل فوالد به مديران باشگاه تاختند و گاليههاي خود را مطرح كردند. حرف اين دو بازيكن موثر پرسپوليس هم يكي بود. آنها مدعي هستند كه مديران باشگاه به وعدههاي خود عمل نميكنند و البته انگهاي مختلفي نيز به آنها ميزنند. مثل اتهام بر هم زدن آرامش تيم و اينكه طارمي و مسلمان اجازه نميدهند پرسپوليس در جوي مناسب بازيهاي خود را انجام بدهد. اينكه طارمي و مسلمان حق دارند يا باشگاه، ابهامي است كه برطرف نشده و مشخص هم نيست چه زماني برطرف خواهد شد.

ايران ورزشــي- محســن مســلمان و مهــدي طارمي اعتراض دارنــد. آنها بعد از پيروزي مقابل فوالد در هفته اول ليگ برتر فرصت را از دســت نميدهند و به باشــگاه پرســپوليس ميتازند. همه بحث طارمي و مســلمان در واقع براي دريافتيهاي بيشتر اســت. آنها همه رســانهها را پر كردهاند از انتقاد و يك هدف را تعقيب ميكنند: «فشار بيشتر و دريافت پول بيشتر.» فيلمي كه اين روزها بازيگران اصلياش طارمي و مسلمان هستند و اسمي بهتر از اين نميشود برايش پيــدا كــرد: «در جســتوجوي صفرهاي بيشتر.»

در اينكــه بــه باشــگاه پرســپوليس انتقادهــاي شــديدي در زمينــه مســائل اقتصادي وارد اســت، ترديدي نيســت اما طارمي و مسلمان از موضع ابرمردهايي كه همه موفقيتها را رقم زدهاند، مشغول كاري هستند كه میتواند زيادهخواهي تعبير شود.

محسن مســلمان درباره مجادلهاي كه در روزهاي گذشــته با يكي از مســووالن باشگاه پرسپوليس داشته، گفت: « من فقط براي همين موضوع آمدهام كه صحبت كنم.

آن كســي كــه از طــرف باشــگاه پرســپوليس چنين مصاحبهاي درباره من و مهدي كرده است، وجود داشته باشد، بيايد رو در رو حرف بزند.

عملكرد ما در اين دو ســال مشخص اســت. مردم ديدهاند، شــما هم ديدهايد و نظرسنجيها هم مشخص است. من خودم فكر ميكنم در اين دو ســال بهترين بازي هايــم را انجام دادهام و مهدي هم آقاي گل بوده اســت. من نميدانم يــك روز قبل از بــازي فوالد چرا اين آدم بايــد بيايد بگويد من و مهدي تيم را به هم ميزنيم. اگر من و مهدي اين كار را ميكنيم پس اين عملكرد ما چيســت؟ پس آدمي كــه ميآيد و اين حرفها را ميزند، آدم بي وجودي است كه اينطور در مورد سرمربي و دو بازيكن تيمش قضاوت ميكند. چرا اين حرفها را رو در رو و در تمرين به خودمان نميزنند.»

مهــدي طارمي در ادامــه اين گفت و گوي دو نفره در مورد وضعيت پرســپوليس گفت: «وضعيت پرسپوليس كه خوب است، بازي را ديديد. ۲ تــا زديم، بازي قبلي هم خيلي خوب بوديم.

بحث بازي و تمرين ما از اين حاشــيه جداست. اگر بد تمرين كنيم مربي هست و به ما ميگويد به شما هم خواهد گفت پس باشگاه دنبال اين نباشد كه ما را خراب كند. اين چه نفعي براي باشگاه دارد؟ االهلي دارد تــاش ميكند بيايد در ۴ تاي آســيا و ما داريــم با اينها دعوا ميكنيم. مگر ما در اين دو سال تيم را به هم زديم كه االن بخواهيم اين كار را بكنيم؟ »

مســلمان سپس رشــته حرفها را در دســت گرفت و گفت: « همه اين داستانها به خاطر اين است كه ما درباره پول هايمان حــرف ميزنيم. البته هيچ حاشــيهاي هم براي پرسپوليس ايجاد نخواهيم كرد.»

حرف طارمي هم اين بود: «شــما اگر خودتان ۲ ماه حقوق نگيريد ديگر نميرويد دربــاره فوتبال حــرف بزنيد. ما دو ســال ســكوت كردهايم و هميشــه گفتيم فاني خوب اســت. حمايت هم كرديم، نتيجهاش را ديديــم و با همدلي قهرمان شــديم ولي ما هم يك طاقتي داريم. هر كاري ميكنيم باشــگاه ميگويد جريمه، هرچه ميشــود، ميگويند جريمــه، پول كه به ما نميدهند فقط ميگويند جريمه.

من به آقــاي برانكو هــم گفتهام كه تمرين خودم را ميكنم و آماده خواهم بود و يــك لحظه غير از اين احســاس كرد كه مــا داريم كم كاري ميكنيم تذكر بدهد اما ايشان خودش علنا گفت كه ما داريم خوب تمرين ميكنيــم. نتيجهاش را امروز ديديم كــه تيم حريف يك موقعيت گل نداشــت. پس ما بايد بازيكنان خوبي باشيم.»

او در پاسخ به اين سوال كه آيا ميداند چه كســي اين صحبتها را به زبان آورده يا نه گفت: «ما اســم كسي را نميآوريم اما آمدهايم اينجا تا در اين باره صحبت كنيم.»

ايــن دو بازيكن كه موضع تقريبا ثابتي نســبت به شــرايط دارند، اين بار در پاسخ به ســوال خبرنگاران به ثابــت بودن مبلغ قراردادشان اشاره كردند. در اين بين مهدي طارمي گفت: « اســتقاليها يك ميليارد و 500 قرارداد ميبندند اما باشگاه ما ميگويد بيــش از يك ميليارد نميتواند بدهد و بقيه قراردادمان را آپشــن ميبنــدد. ما گفتيم چشــم، همين كار را بكنيد اما به شــرطي كه پولمان را بدهند. ما قهرمان ميشــويم، با آپشــن ميگويند قراردادمان يك ميليارد و اندي امــا پولمــان را نميدهند. قهرمان نشــويم ميگويند لياقت تــان همين قدر اســت، قهرمان هم بشويم ميگويند همين است. من نميدانم چه فرقي دارد.»

سپس محســن مســلمان در اين باره گفــت: « بعد هم كه ايــن مصاحبه پخش بشــود ما صددرصد جريمه ميشويم.» اين دو در پاسخ به اين سوال كه راه حل چيست گفتند: «راه حل جريمه است!» مسلمان هم در پايان گفت: «ما داريم براي خيريه بازي ميكنيم.»

همه اين داستانها به خاطر اين است كه ما درباره پول هايمان حرف ميزنيم. البته هيچ حاشيهاي هم براي پرسپوليس ايجاد نخواهيم كرد.

شما اگر خودتان ۲ ماه حقوق نگيريد ديگر نميرويد درباره فوتبال حرف بزنيد. ما دو سال سكوت كردهايم و هميشه گفتيم فالني خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.