كاسیدوجایگزینآزموندرالتزیو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با انتقال احتمالي كاسيدو به التزيو پرونده حضور آزمون در اين تيم مطرح فوتبال اروپا بسته خواهد شد.

احتمال حضور ســردار آزمون در التزيو روز به روز كمتر ميشود تا ستاره تيم ملي فوتبال ايران در سال منتهي به جام جهاني ۸۱0۲ روسيه فاصله زيادي با حضور در ســري آ ايتاليا داشته باشد. مديــران التزيو در ابتــداي فصل نقل و انتقاالت تصميم داشــتند تــا آزمون را براي تقويت خط حملــه با رقمي قابل توجه استخدام كنند اما مخالفت باشگاه روبيــن كازان باعث شــده تــا احتمال حضور آزمــون در ايتاليــا كاهش يابد و حــاال رســانههاي ايتاليايي خبرهايي از مذاكــره التزيو با كاســيدو بهعنوان جانشــين آزمون در خط حمله منتشر كردند.

انتقال كاسيدو به التزيو در مراحل پاياني قرار دارد و باشگاه التزيو احتماال طي ۴۲ ســاعت آينده خبر جذب اين بازيكن را با برگزاري يك نشست خبري اعام خواهد كــرد؛ اتفاقي كه به منزله بســته شــدن پرونده حضور آزمون در يكي از معتبرترين تيمهاي دنيا خواهد بود. از دست رفتن شانس حضور آزمون در سري آ ميتواند آينده اين بازيكن را تحت تاثير قرار دهد و ســتاره تيم ملي براي به دست آوردن چنين شانسي نياز دارد تا در فصل آينده نيز كيفيتي مشابه فصل جاري را تكرار كند تا همچنان در ميان گزينههاي تيمهاي مطرح اروپايي حضور داشته باشد. از طرف ديگر مدير برنامههاي مشهور فوتبال در ايتاليا اعام كرده همه در اين كشور اطمينان دارند كه ســردار آزمون در تيــم روبينكازان ميمانــد و به التزيو نميرود. اوليســي ســاويني، فعال عرصه نقــل و انتقاالت فوتبال باشــگاهي ايتاليا و اروپا و مدير برنامههاي بســياري از بازيكنان مشهور دربــاره احتمال حضور ســردار آزمون، مليپوش ايراني در تيم التزيو ميگويد: «ســردار آزمون در تابستان سال جاري تصميمي براي ترك تيــم روبينكازان ندارد.»

پيش از اين رسانههاي ايتاليايي از نزديك شدن انتقال سردار آزمون به تيم التزيو ايتاليا خبر داده بودند. ســاويني حرفهايــش را اينطــور ادامه ميدهد: «آزمون ميتوانــد نقشهاي مختلفي را انجام دهد. او بازيكن جوان و قدرتمندي است.

من بــه خوبي از وضعيت ســردار آزمون آگاه هســتم زيرا ارتباط نزديكي بــا اطرفيــان او دارم. ســردار در فصل جــاري در تيم روبيــنكازان ميماند تا به جامجهاني ۸۱0۲ روسيه برود. ما در ايتاليا اين اطمينان را داريم كه ســردار در تيمش ميماند.»

به اين ترتيب آزمون يك سال ديگر را در روســيه خواهد گذرانــد تا همراه تيم ملي كشــورمان در رقابتهاي جام جهاني ۸۱0۲ روسيه به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.