رضاییان میتوانست قهرمان اوستنده شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايران ورزشــی آناين- رامين رضاييان در اولين بازي رسمي براي اوستنده فرصت داشت با گلزني به مارسي تاريخساز شود. مليپوش ايراني بابت موقعيتهاي از دســت رفته قطعا حسرت خواهد خورد. رامين كه به تازگي به اوســتنده بلژيك پيوسته پس از حضور خوب در تمرينات و بازيهاي تداركاتي موفق شد در تركيب اصلي اين تيم مقابل مارســي به ميدان برود. بازي دو تيم در مرحله ســوم مقدماتي ليگ اروپا اولين بازي تاريخ باشگاه در مسابقات اروپايي محسوب ميشــد و اوســتنده هم مثــل رضاييان فضاي جديدي را تجربه ميكرد.

مليپوش ايراني به تشخيص سرمربياش، فاندرهاگ در اين بازي در پســت گوش راست به ميدان رفته بود. او وظيفه داشــت در حمات مارسي به دفاع كمك كند و هنگام تصاحب توپ با استفاده از ســرعتش از فضاي پشت پاتريس اورا، مدافع چپ مسن حريف بهره ببرد.

او در فــاز دفاعي عملكرد خوبي داشــت و با اســتفاده از ســرعت و قدرت بدني خوبش در حمات هم بســيار فعال بود. رضاييان در نيمه اول يك بار در يك ســوم هجومي صاحب توپ شــد و از گوشه محوطه جريمه به سمت دروازه مارسي شوت خوبي زد كه بينتيجه بود.

رامين در شــروع نيمــه دوم چند فرصت خــوب براي گلزني داشــت و اگر ميتوانســت گلزني كند بازي ۲ بر ۲ مســاوي ميشــد. در دقيقه ۲5 ســانتر ســريعي از سمت چپ درون محوطه جريمه به رضاييان رســيد، ولي او بدون اينكه مزاحمي داشته باشد توپ را با فاصله زياد به بــاالي دروازه زد. دو دقيقــه بعد رامين در صحنهاي مشــابه صاحب توپ شد، ولي اين بار اورا خــودش را به صحنه رســاند و اجازه نداد ضربه رامين وارد دروازه شود. دقايقي بعد رامين ميتوانست با سر دروازه مارسي را باز كند، ولي ضربــه او قدرت و دقت كافي نداشــت و از كنار دروازه بيرون رفــت. رضاييان تا لحظه آخر در زميــن باقي ماند و اين نشــان ميداد كادر فني تيم از عملكرد او رضايت نســبي دارد. مليپوش ايراني اما اگر ميخواهد در پســت گوش راست موقعيتــش را تثبيت كنــد، بايد در فاز هجومي عملكرد بهتري داشته باشد و روي زدن ضربات آخر بيشــتر تمرين كند. مارسي در نهايت اين بــازي را ۴ بر ۲ برد و بخــت خوبي براي صعود دارد. بازي برگشت دو تيم پنجشنبه هفته آينده برگزار ميشــود و اوســتنده و رامين با استفاده از تجربه اين بازي بايــد تاش كنند مقابل تيم پرمهره فرانسوي عملكرد بهتري داشته باشند.

فاندرهــاگ هنوز به صعــود اميد دارد و گفت: «در بازگشت از رختكن لياقت داشتيم كه بازي را به تساوي ۲ بر ۲ بكشانيم ولي بعد از گل سوم مارسي توانســتيم به بازي برگرديم. حيف شــد كه گل چهارم را خورديم. با اين حال فكر ميكنم هنوز هر اتفاقي ممكن اســت. ميتوانيم صعود كنيم، ولي كارمان خيلي دشوار است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.