بردياف: از خط حمله خواستههاي بسیاري داریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــردي اف ســرمربي تيــم فوتبــال روبينكازان روســيه ســرانجام به پيشنهاد التزيوي ايتاليا براي جذب شــاگرد ايراني و مورد عاقهاش واكنش نشــان داد. سرمربي تيم روبيــنكازان اعام كرد كه هيچ حرفي در خصوص جدايي احتمالي سردار آزمون، يوناتان و ماكســيم ندارد و اخبار رســانهها نيز در رابطه با آنها صــدق نميكند. قربان بــردياف در پاســخ بــه پرسشــي درباره صحبتهاي زيادي كه در مورد انتقال سردار آزمــون به التزيوی ايتاليا و حضور يوناتان و ماكســيم در لكوموتيو مسكو و حفظ آنها به خاطر شرايط مالي جوانمردانه مورد نظر يوفا وجود دارد، اينطور حرف ميزند: «نميدانم شــما درباره چه چيزي حرف ميزنيد. تمام اخباري كه در رسانهها نوشته شدهاند به من ارتباطي ندارند. پس از دريافت پيشــنهادها ميتوانيم صحبــت كنيم.» ســرمربي تيم روبينكازان در خصوص ۲ شكســت متوالي در فصل جديد ليگ برتر روســيه و نزديك شدن اين تيم به مدل موردنظرش ميگويد: «هنــوز تا رســيدن به فرم ايــدهآل فاصله داريم. در خط حمله خواســتههاي بســيار زيادي داريــم اما اصاحــات در تيم ديده ميشوند. نگاه ما به آينده مثبت است. عدم كسب امتياز در ۲ بازي اخير خوب نيست با اين حال وحشتي نداريم و با آرامش مهياي بازي با آرسنال ميشويم.» اين صحبتهاي بردياف نشــان ميدهد كه اخبار روزهاي اخيــر در باره جدايي آزمــون احتماال روي عملكرد اين مليپوش كشورمان تاثير داشته و خط حمله روبين كازان هنوز انتظارات اين سرمربي را برآورده نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.