تمرینات سنگین دژاگه برای فصل سرنوشتساز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــكان دژاگــه يكي از مليپوشــان فوتبــال كشورمان اســت كه هنوز مقصد جديدش را مشخص نكرده؛ با ايــن همه بازيكن سابق ولفســبورگ كه در فوتبــال اروپا رشــد كرده آنقدر حرفهاي هســت كه حتي بــدون تمرين با يك تيم باشــگاهي هم خودش را آماده نگــه دارد. در اين باره گفته ميشود اشكان تا به حال پنــج كيلو وزن كم كرده و ميگويد بايد دوباره به همين ميزان وزن كم كند.

او حتــي يــك مربي اختصاصي بوكس استخدام كرده كه تمريناتش پرفشار دنبال شــود. كوينپرنس بواتنگ مهاجم سابق ميالن كه در السپالمــاس بازي ميكند و دراكسلر كه يكي از پديدههاي فوتبال آلمان است كساني هستند كه طي اين مدت با اشــكان تمرين كردهانــد. اشــكان دژاگه بهعنوان يكي از مليپوشان كشــورمان نگران است با مشخص نشــدن تيمش و همچنيــن بــازي نكردن، جايگاهــش را در تيم ملي از دســت بدهد و به همين دليل راهي روسيه نشود. او پيش از اين پيشــنهادهايي را داشــته اما هنوز به تيمي ملحق نشده است و مشخص نيســت در فهرست آينده كارلوس كــيروش حضور داشته باشــد يا نه. به هر حال آنچه اكنون براي دژاگه اهميت دارد اين اســت كه همچنان بتواند نظر كيروش را جلب كند. هر چند به نظر ميرسد با شرايط فعلي او راه سختي را براي كسب رضايت ســرمربي تيم ملي خواهد داشــت. دژاگه در ماههای اخير تنها در دو بازی رفت و برگشت پلیآف بوندس ليگا برای ولفسبورگ به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.