حداديفر: از همان ناحیه مصدومیت قبلي احساس درد دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قاســم حداديفــر در خصــوص مصدوميــت مجــددش اينطــور حرف ميزنــد: «دوباره با بدشانســي روبه رو شــدم و از همان ناحيه قبلي احســاس درد كردم و مجبور شــدم در دقيقه 5۱ بازي تعويض شــوم. پس از بازگشت به اصفهان، امآرآی خواهم گرفت تا تكليف مصدوميتم مشخص شود.»

او دربــاره تيمــش معتقد اســت: «خوشــبختانه قبــل از شــروع ليــگ اردوي خوبي را پشــت سر گذاشتيم و با حضــور قلعهنويي شــرايطمان براي حضــور در ليــگ برتر بهتر هم شــده اســت. خوشــبختانه تيم پارسال حفظ شــده، با اينكه چند بازيكن جديد هم مثل شــريفات و بوحمدان به تيم اضافه شدهاند. تمام تاش خود را خواهيم كرد كه همان ذوبآهن هميشــگي شــويم. از سال گذشته بخشــي از قرارداد خود را طلبكاريم، ضمن اينكه براي امســال هم هنوز پولي نگرفتهايم. باشــگاه هيچ پرداختي نداشــته اســت ولي اميدوارم به زودي بخشــي از قرارداد و مطالبات بازيكنان پرداخت شود.»

ذوبآهن اصفهــان در اولين ديدار خود مقابل ســياه جامگان به تســاوي رضايت داد و نتوانست سه امتياز اولين هفته ليگ برتر را كســب كند. حدادي فــر يكي از مهرههاي بــاارزش اين تيم اصفهاني به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.