پانیونیوس امیدوار به بازي برگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دور رفت از مرحله سوم رقابتهاي مقدماتي فصل ۸۱0۲-۷۱0۲ ليگ اروپا با شكست تيم پانيونيوس يونان در خانه نماينده رژيم صهيونيســتي پيگيري شد. در بــازي پانيونيوس در زمين تيم مكابي از رژيم صهيونيســتي، مسعود شجاعي و احسان حاجیصفي، ۲ بازيكن ارزشمند كشــورمان حضور نداشــتند و از سفر به سرزمينهاي اشــغالي خودداري كردند. تيم يوناني نيــز در غياب اين دو بازيكن يك بر صفر شكســت خــورد اما به بازي برگشــت در زمين خودش اميدوار ماند. در ساير بازيها مالدا ۲ بريك اسكندربيو را شكست داد، شاختار دونتسك و پائوك به تســاوي يك بر يك رضايــت دادند، ترانيك ۲ بر يك شكنديجا را برد، الرناكا ۲ بــر صفر دينامومينســك را از پيشرو برداشــت، آاك و براگا به تساوي يك بر يك رسيدند، كراسنودار 3 بر يك لينگبي را بــرد، اوترخت و لخپوزنان به تســاوي بدون گل رســيدند، اوســترندوس يك بر صفر از سد اســچ گذشت، آيندهوون در خانــه يك بــر صفر مقابل اوســيك شكست خورد، اشتورم گراتس ۲ بر يك به ميهمانــش فنرباغچه باخت، ســودوا 3 بر صفر ســيون را شكست داد، آسترا جورجيو و اولكساندرا به تساوي بدون گل رسيدند، زنيت ۲ بر صفر تلآويو را مغلوب كرد و اتلتيكبيلبائو و ديناموبخارست هم به تساوي يك بر يك رضايت دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.