اجازه نمیدهيم به خانه ما بيایند، کتکمان بزنند و بروند

برانكــو ايوانكوويــچ پس از پيــروزی 2 بر صفر پرســپوليس مقابل فوالد خوزســتان در نشســت خبری بعد از بــرد تيمش در هفتــه اول ليگ گفت:« بــه بازيكنانــم به خاطر برد امشــب تبريك میگويــم. از هوادارانمان كــه آمدند، ما را تشــويق كردند و بعد از بازی به شــ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

خوشحالی من اين است در دو بازی قبلی نه نفت تهران و نه فوالد حتی يك موقعيت نيمبند هم روی دروازه ما نداشتند. اين مساله باعث خوشبينی من است. به نظرم همانطور كه يك ساختمان از پايه ساخته میشود، يك تيم هم به همين شكل ساخته میشود.

گرفتن كارتهای بی مورد و عصبی بودن

بازيكنان: قبل از هر چيز بايد بگويم، روش بازی ما اينطور است كه اصرار به دوئل، هجوم و درگيری زياد داريم. ما تيمی نبوديم كه حريف را تخريب كنيم.

اخراج عليپور: به نظرم عليپور حتی نبايد يك كارت زرد میگرفت، چه برســد بــه دو كارت!عليپور در محوطــه جريمه و در دوئل بــود كه زمين خورد و تمارض نكرد. طبق مقررات اينطور نيســت كه اگر كســی زمين خورد و پنالتی نشد كارت نشان بدهند. دوئلی برای كسب توپ بود، چون توپ در اختيار كسی نبود. نهايت يك خطای معمولی بايد گرفته میشــد. اين اتفاق باعث عصبی شــدن بازيكن هم میشود. به بازيكنانم تبريك میگويم كه فوتبال بازی كردند و با فوتبال به پيروزی رســيدند نه با عصبی بودن. به آنها تبريك میگويم و همچنين اجازه نمیدهيم به خانه ما بيايند، كتكمان بزنند و بروند. از دست دادن موقعيتها توسط مهاجمان: مهمترين مســاله اين اســت كه ما پيروز میشويم و اين اتفاق هم رخ داده اســت. مهمتر اين اســت كه ما قاطعانه هم میبريــم، مثل بازی امروز. اگر يادتان باشد طارمی ســال گذشــته هم چند هفته ابتدايی بازی نكرد، اما توانست در پايان فصل آقای گل شود. موضوع بیاهميت نام گلزن اســت و اتفاقا ما دوست داريم كه هافبكهای ما هم گلزنی كنند. دوست دارم هافبكهای ما هم در حملهها شركت كنند و ترجيح میدهم آنها ســه چهار موقعيت را از دست بدهند تا اينكــه اصال موقعيتی ايجاد نكنند. اين فلســفه بازی هجومی ماست كه بايد حمله كنيم و از هجومی بودن تيمم خوشحالم.

داوری: من هيچوقت در خصوص داوری صحبت نكردهام و خوشــحالم كه شما خبرنگاران متوجه اين موضوع شدهايد. من به بازيكنانم هم گفتهام كه تمركز خود را روی كارشــان بگذارنــد. هرچند اين را قبول دارم كه داور هم اشتباه میكند و بايد اين را بپذيريم. ما هــم فيلم بازی را خواهيم ديــد، اما فكر میكنيم

جــدا از كارت عليپور يك پنالتی هم روی اميری گرفته نشد. خدايی نكرده به اين فكر نبوديم كه داوری به ضرر ماست يا نه.

زوج طارمی منشا: البته منشا بازيكن جديد – ماســت و چنــد روزی به دليل مشــكل جســمانی و بيماریاش تمرين نكرد. از طــرف ديگر طارمی دير به تمرينات ملحق شد. منشا به تيمی آمده كه فرم گرفته و بايد به او فرصت بدهيم با تيم و بازيكنان پرسپوليس خودش را تطبيق بدهد، چون بازی ما متفاوتتر از بازی پيكان خواهد بود. مطمئنم منشــا برای ما خوب است و

میتواند خودش را با طارمی و عليپور خيلی زود تطبيق بدهد.

چند گل زده تا آخر فصل؟: هدف و ديدگاه ما بازی هجومی اســت. ريتم ما در بــازی اين خواهد بود كــه هجومی بازی كنيم و با ايــن هدف میتوانيم بازی زيبا ايجاد كنيم. اين معنايش اين اســت كه میتوانيم گلهــای زيادی در پايان فصل بزنيم، اما اين كار راحت نيســت. ديديد در كنــار دو گلی كه زديم پنج شــش موقعيت هم از دست داديم. اين بازی اول بود و هم ما و هم هواداران انتظار داريم شرايطمان بهتر شود.

موفقيت خط دفاعی تا آخــر فصل؟: من به تيمم در همه نقاط خوشبين هستم. من بهعنوان مربی به تمام خطوط تيمم اهميت میدهم. ما بايد يك بازی و عملكرد باثبات در خط دفاعی داشــته باشــيم، خط ميانیمان مســتحكم باشد و در خط حمله هم هجومی باشد. خوشحالی من اين است در دو بازی قبلی نه نفت تهــران و نه فوالد حتی يك موقعيــت نيمبند هم روی دروازه ما نداشــتند. اين مســاله باعث خوشــبينی من است. به نظرم همانطور كه يك ساختمان از پايه ساخته میشود، يك تيم هم به همين شكل ساخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.