امیري: بايد هم طارمي و منشا را تشويق كنند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

وحيــد اميــري كــه يكــي از بهترينهاي پرسپوليس مقابل فوالد بود و گل هم زد درباره اين برد گفت: «خدا را شكر ميكنم كه زحماتي كه در تمرينهای پيش فصل كشــيده بوديم در ديدار با فــوالد جواب داد و در ديــدار مقابل تيــم خوب فوالد كــه از نفرات عالي برخــوردار بود با ارائــه يك بازي قشــنگ به 3 امتياز دســت پيدا كرديم. اين برد هم ما را دچار غرور نخواهد كرد زيرا تا پايان ليــگ راه زيادي باقي مانده و هزاران اتفاق براي هر تيمي در اين مسابقات خواهد افتــاد.» اميري درباره اهداف تيمش گفت: «ما بــه دنبال رضايت هواداران هســتيم و بــراي اين كار اهداف بزرگــي در ليگ، جامحذفي و ليگ قهرمانان آسيا داريم.» اميري در خصــوص اينكه به نظر ميرســد بازيكنان جديد پرســپوليس خيلي زود بــا جو تيم هماهنگ شــدهاند، گفت: «جو تيــم از لحاظ رفاقتي به گونهاي اســت كه هركسي وارد اين تيم ميشــود خيلي زود با بازيكنان هماهنگ ميشود. ما در كنار يكديگر مثل برادر هســتيم و همدلي زيادي داريم و اين برادري از بيرون وارد تيم ميشود. سال گذشته نيز من خودم بهعنوان يك بازيكن تازهوارد به تيم آمدم اما بازيكنــان به گونهاي با من رفتار كردند كه خيلــي زود در تيم جا افتادم.»

هافبــك زحمتكــش و دونــده پرســپوليس در خصــوص طارمي و منشا هم گفت: «هواداران ديگر چه چيــزي بهتر از اين ميخواهند كه 2 نفــر از بهترين مهاجمــان حاضر در فوتبال ايران در پرســپوليس حضور دارند و بايد هم آنها را تشويق كنند.»

اميــري در خصوص مشــكالت مالــي تيمش نيز گفت: «مشــكالت هميشــه وجــود داشــته و خواهد داشــت و اميدوارم مسووالن باشگاه تالش خود را بــه كار ببندند تا اين مشــكالت در ادامه ليــگ و بازي با االهلي برطرف شــود تــا بازيكنان با روحيــه بهتري تمرينهــای خود را انجام دهند.»

هافبك مهاجم ســرخها درباره مطالباتــش از نفــت گفــت: «اصال دوســت ندارم نان كســي را ببرم و ميدانم بسياري از جوانان در اين تيم مشغول بازي هستند و فقط دوست دارم سازمان ليگ و وزارت نفت حق ما را پيگيري كنند. ما سادهتر از اين حرفي نداريــم و حتي اميدوار بوديم بــا حرف زدن با مســووالن اين تيم بتوانيــم مشــكالتمان را حل كنيم اما آنها براي مــا كه بازيكن اين تيم بوديم ارزشي قايل نبودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.