علیپور: نميدانم داوري در لیگ ايران از چه نوع است؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي عليپور كه نخســتين اخراجي فصل جديد لقب گرفــت با اعتراض به تصميــم داور گفت: « داور ســوت زد و پس از مشــورت با كمــك خود، به من كارت قرمــز داد. در يــك بــازي تكل ميزنيم اما داور كارتي نشــان نميدهد ولي مانند امروز بــا كوچكترين حركت كارت ميگيريم. واقعا نفهميديم چطور بايد بازي كنيم، آيا سفت و سخت بازي كنيــم يا نه. در عمــر فوتبالیام از ليگ دســته اول تا االن كه در پرســپوليس حضــور دارم، كارت قرمــز نگرفته بودم امــا امروز داور من را اخــراج كرد. هيچ برخوردي در صحنــه دوم اتفاق نيفتاد و بابــت اخراج ناراحتــم. در صحنه اول قبــول دارم خطا كردم امــا در صحنه دوم برخــوردي صورت نگرفت.» عليپور كه از محروميت در بازي بعدي بهشدت ناراحت بود گفت: « اين همه با انگيزه در تمرينها شركت كردم و آماده مسابقات بــودم اما با ايــن اتفاق بههــم ريختم. صحنه دوم اصال كارت نداشــت. باز هم ميگويــم يك روز تــكل ميزنيم، داور خطا نميگيرد اما يك روز هم ميبينيم راحت كارت ميدهنــد. نميدانم ليگ ايران چه نوع داوري دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.