220 هزار دالر+03 هزار دالر در صورت قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يك ماه پيش وقتي بشار رسن با نماينده پرسپوليس در هتل اسپيناس مالقات كــرد گفت كــه خانوادهاش در تركيــه زندگي ميكننــد و براي حضــور در كنار آنها بــه دنبال بازي در ســوپرليگ اين كشــور است. در صورتي كه موفق به اين مســاله نشد به توافق خود پايبنــد خواهد ماند و راهي تهران ميشود. بعد از مدتي كه اين بازيكن در تــالش براي توافق با تيمي در سوپرليگ تركيه بود، در اين راه نــاكام ماند تا اينكــه بعد از پايان بازيهاي تيم اميد عراق در عربستان به تهران آمد. رســن عصر پنجشنبه از فــرودگاه امــام (ره ) به تهران آمد و بالفاصله راهي استاديوم آزادي شد تا در جريان اوليــن ديدار تيم فصل آيندهاش از نزديك شاهد آن باشد.

نكتــه جالــب توجــه اينكه او برخالف همــراه ايرانــياش حتي از نتيجه نيمــه اول اين بازي نيز باخبر بود و به او اعالم كرد كه وحيد اميري اولين گل اين تيم را به ثبت رســانده تا نشان دهد پيگير شرايط اين باشگاه است. رســن با حضور در استاديوم و بعد از تماشاي اين ديدار با برانكو در رختكن صحبت كرد و از شرايطش او را مطلع ساخت. وي سپس راهي هتل المپيك شــد تا با تركاشوند جلسهاي در خصوص عقد قرارداد دوساله خود داشته باشــد. قراردادي با مبلغ قابل توجه 220 هزار دالر و تنها 30 هزار دالر پــاداش در صــورت قهرماني در آسيا!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.