حسیني: شادی زيادم به خاطر گلزني وحید امیري بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيدجالل حســيني كــه در برنامه تلويزيونــي فوتبال برتر حاضر شــده بود به شــكل عجيبي دقيقه 15 به ورزشگاه رسيد و روي نيمكت نشست. كاپيتان پرسپوليس بعد از بازي در راهروی خبرنگاران ورزشگاه گفــت: « ما در حال آماده شــدن براي يك فصل خوب هســتيم. امروز هم شروع خوبي داشتيم و در هفته اول كه اتفاقات مختلفي ميتواند بيفتد پيــروز از زمين بازي بيرون آمديم.»حســيني دربــاره درگيريهاي به وجود آمده در اين ديدار گفت: «تيمها هنوز در مرحله آماده سازي هستند و كوفتگي در بدن آنها وجود دارد و اين مســاله ميتواند بــه درگيري بينجامد. بــه همين دليل اين درگيريها يك امر عادي است.» او با تاكيد بــه اينكه در ابتدا در فهرســت تيمش قرار داشــت، درباره طلبش از باشــگاه نفت هم گفت:« اين مســالهای بود كه كامال از قبل مشــخص شــده بود، آنها ادا در آوردند كه نفت ميتواند شركت كند يا نميتواند، ولي در آخر آنها بازيشــان را انجام دادند چون زورشــان زياد اســت. ایاف سی كار خوبي ميكند كه تيمهاي ايراني را جريمه ميكند. من از نفت 90 درصد طلب دارم اما زورمان نميرسد كه پولمان را بگيريم.» حسيني در پايــان گفت: « از اينكه وحيد اميري گل زد خوشحالم و به خاطر اين مساله بود كه بعد از گل خوشحالي زيادي انجام دادم. از اينكه با پيروزيمان هواداران خوشــحال شــدند، خشنودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.