ربیع خواه: درباره پول حرف نميزنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محســن ربيعخــواه كه در پســت تخصصــي خودش بازي كــرد بعد از برد فوالد گفت: «خداراشكر در نخستين قدم ســربلند بيرون آمديم، مــا با تيمي بازي داشــتيم كه با شــخصيت و خوب است، تالش ميكنيم قهرماني دوباره تكرار شود، ميدانيم كه همه تيمها با انگيزه مضاعف مقابــل ما بازي ميكننــد و همين كار را سختتر ميكند.»

وي دربــاره بازگشــت كاميابينيا و احتمال نيمكت نشينياش گفت: «در تيم ما مهم نيســت چه كسي بازي ميكند و چه كســي بازي نميكند، مهم اين است تيم برنده شــود، خوشحالم كه برديم و 3 امتياز بازي را گرفتيم. در نخســتين قدم اين از همه مهمتر است.»

ربيعخــواه دربــاره مســائل مالي و اعتراض برخي بازيكنــان گفت: «من در اينبــاره صحبت نميكنــم، از من درباره مسائل حاشيهاي نپرسيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.