مجبور به خداحافظي شوم، دلم نميسوزد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آزاده پيراكوه ‪Azadeh Pirakouh‬

گلنوش سبقتاللهی يكي از سه نماينده ايران در فينال فيناليستهای تيراندازی است. دعوتنامهاش از فدراسيون جهاني رسيده و حاال كمتر از سه ماه فرصت دارد براي اين رويداد آماده شود. چند ماهي است كه روند رو به رشدي داشته و ميخواهد اين رويه را در رقابتهاي هند هم ادامه دهد البته بهتر از هر كسي ميداند كه بهترينهاي دنيا در اين رقابتها شركت ميكنند. گلنوش سبقتاللهي، در دو سال اخير، روزهاي شلوغي را پشت سر گذاشته و با وجود برخي دلخوريها، سعي كرده موانع را از سر راهش كنار بزند. معتقد است آنقدر تالش كرده كه اگر به هر دليلي مجبور شود، زماني تيراندازي را كنار بگذارد، حسرتي نميخورد؛ چون چيزي كم نگذاشته است. به بهانه دعوت به فينال فيناليستها و حال و هواي اين روزهاي تيراندازي چند دقيقهاي با اين بانوي المپيكي همكالم ميشويم.

دعوت بــه رقابتهــاي فينال فيناليستها را بايد به فال نيك گرفت.

دقيقا. خيلي برايم خوشــحال كننده اســت؛ چون براي اولين بار است كه براي تيم تپانچه خانمها ايــن دعوتنامه ميآيد. البته پيــش از اين نمايندگاني از تيراندازي داشتيم اما در اين ماده نبودند و حاال كه در اين ماده نماينده داريم، يعني اتفاق خوبي افتاده اســت. فدراســيون جهاني از شروع هر ســال ميالدي، همه جامهــاي جهاني را در نظــر ميگيرد و در نهايت بر اســاس امتيازهايــي كه تيرانــدازان در رويدادهاي مختلف كســب كردهانــد، ردهبندي آنها را مشــخص ميكند. در آخر نيــز نفرات برتر هر مــاده براي فينال فيناليســتها دعوت ميشــوند. خدا را شــكر ميكنم كه من و دو مليپوش ديگر توانســتيم جواز حضور در اين مســابقه را به دست آوريم. اميدوارم من، آقاي گل خندان و آرمينا جان، بتوانيم عملكرد خوبي داشته باشيم.

عملكــرد خــوب در فينــال فيناليستها را چطور تعريف ميكني؟ با توجه بــه اينكه الهه احمدي يك بار بهعنوان قهرماني اين مسابقه رسيده است.

بايد ايــن نكته را در نظر بگيريم كه بهترينهــاي دنيا به اين مســابقه ميآيند. ۵ نفر اول رده بنــدي جهاني حضور دارند كــه بين اينها، قهرمان المپيك و جهان هم حضــور دارد. پس غولهــاي تيراندازي در اين مســابقه با هم رقابت ميكنند و همين موضوع كار ما را سخت ميكند. البته هيچ چيزي دور از دسترس نيست و ما هم همه توان مان را به كار ميبريم تا بهترين نتيجه ممكن را به دست آوريم.

در المپيــك، بعد از مســابقات وقتي با هم صحبــت كرديم، دلزدگي

و خســتگي خاصي در حرفهايت بود طوري كه ميشــد پيش بيني كرد كه مدتي حركت كند شود يا حتي تا جايي جلو بروي كه بخواهي اين رشته را رها كني.

يكــي، دو ماهــي بعــد از المپيك اســتراحت كــردم. البته مســابقه خاصي هم نداشــتيم تا آذرماه كه قهرماني آســيا را داشــتيم. بنابرايــن براي ايــن رقابتها اســتارت زدم و تمريناتم را شــروع كردم. البته آن دلزدگي و خستگي روحي به خاطر اتفاقهايي كه در المپيك افتاد، هنوز در من هست اما كار خاصي نميتوانم برايش انجام دهم و گويا با من ميآيد. به خاطر نتيجه نگرفتن؟

نتيجه نگرفتن، بخشي از آن است. به هر حال در المپيك اتفاقهاي ناخوشايندي افتاد كــه اثراتش همچنان بــا من همراه اســت. با اين حال معتقدم زندگي جريان دارد. نميتوانيــم به زمان بگوييم بايســت. زمان حركت ميكند و ما هم بايد با همين ســرعت گام به گامش جلــو برويم، وگرنه عقب ميمانيم.

در ايــن مــدت تغييراتي هم در فدراسيون پيش آمد و فدراسيونتان درگير برخي اختالفهــاي مديريتي شد. آيا اين شرايط، به دلزدگيهايتان دامن زد؟

در مــورد مســائل مديريتــي كــه اظهارنظــري نميكنم اما در مــورد آقاي مبيني كه بهعنوان سرپرســت فدراســيون حضور داشتند، ميخواهم اين را بگويم كه آمدن ايشان به فدراسيون باعث شد برخي مســائل ما حل شــود و اتفاقهــاي خوبي بيفتد. مثال چه اتفاق هايي؟

از نظر اردويي شــرايط خيلي خوبي حاكم شــد. به وضعيت غذايــي و خوابگاه بچهها رسيدگي شد و كلي اتفاق خوب افتاد.

واقعا دغدغه مليپوشان تيراندازي شرايط خوابگاه و تغذيه بوده؟ يعني تا اين حد با مشكالت ابتدايي مواجه ايد؟

ترجيح ميدهم در مقابل اين سوال سكوت كنم؛ فقط اين را ميگويم كه زمان آقــاي مبيني آرامش زيادي داشــتيم. فكر ميكنم خيلي خوب ورزشــكاران را درك ميكردند و براي شــنيدن حرفهايمان وقت ميگذاشــتند. جلســههاي قبل از اعزام ما فوقالعــاده بود و ما از ايشــان كلي انرژي مثبت ميگرفتيم.

گلنوش ســبقت اللهــي به چه مرحلــهاي در تيراندازي برســد، با خودش ميگويد هر كاري الزم بوده را انجام دادهام؟

نميدانم. چيزي كه مســلم اســت اينكه دوســت دارم المپيك بعدي باشم اما اگر هر اتفاقي بيفتد كه مجبور شــوم زودتر از اين زمان، تيراندازي را كنار بگذارم، دلم نميســوزد چون در تمام ايــن مدتي كه تيراندازي را شروع كردم، از خودم گذشتم و هر كاري كه ميتوانستم انجام دادم. االن هم مسيرم را با تالش زيادي ادامه ميدهم تا ببينم در آينده چه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.