حذف ایرانیها در دو ماده قایقرانی رومانی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ادامــه رقابتهــاي آبهــاي آرام قهرماني زير 3۲ ســال و جوانان جهان كه در روماني در حال برگزاري اســت، در دور مقدماتــي، نمايندگان ايران در 3 مــاده ۰۰۵ متر به مصاف حريفان رفتند. ايــن رقابتها به اين صــورت پيش رفــت كــه در كاياك چهارنفــره ۰۰۵ متر مــردان، جوانان تيــم ايران بــا تركيب شــايان مافي، اميررضا خوانســاري، تــارخ طالبي و محمدرضــا صيــاد در رده نهــم قرار گرفتند و از دور رقابتها كنار رفتند. الناز شفيعيان در كاياك يكنفره ۰۰۵ متر بانوان جوان در رده هشــتم قرار گرفت و به نيمهنهايــي راه يافت، اما در نيمهنهايی حذف شد. همچنين در كاياك دونفره ۰۰۵ متر بانوان جوان، سما ياســمي و ساجده تبريزي هفتم شدند و به نيمهنهايي رسيدند. اين دو در نيمهنهايی، توانستند مجوز حضور در فينــال را بگيرند. تيم آبهاي آرام زير 3۲ سال و جوانان ايران با 4۱ قايقران، پنج مربــي و يك داور عازم رقابتهاي جهاني روماني شــده است تا ورزشــكاران ايران فرصت رقابت با بهترينهاي دنيا را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.