شروع اردوي بانوان پينگپنگ از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملــي پينگپنگ بانــوان از امروز تمريناتش را آغــاز ميكند تا براي رقابتهاي پيش رو آماده باشــد. فاطمه كيواني سرمربي تيمهاي ملي بانوان، از ۲۱ ورزشــكار دعوت كرد تا از صبح شنبه (هفتم مرداد) در اردوي تيم ملي بانوان كه بــه ميزباني هيات تنيس روي ميز اســتان گلســتان برگزار ميشود، حاضر شــوند. ندا شهســواري، مريم صامت، غزالــه موالطلب، مهشــيد اشــتري، پريناز حاجيلو و عاطفــه كريمي، نفراتي هســتند كه در رده ســني بزرگســاالن به اردو دعوت شــدهاند. فاطمه مختار رضايي، صبا صفري، هليا اصغري و شــقايق حسينزاده نيز نفراتي هســتند كه در رده سني زير ۱۲ سال در اين اردو حضــور دارند. البتــه در اردوي تيم ملي پينگپنگ بانوان دو بازيكن ديگر هم هستند؛ مهشــيد صامت و پانيذ ويزواري كه بهعنوان ســهميه ميزبان در اين اردو حضور دارند كه اولي از رده بزرگســاالن و دومــي از رده زير ۱۲ سال به اين اردو دعوت شدهاند. همچنين دو ورزشكار مســتعد ديگر نيز از طرف هيات گلستان به سرمربي تيم ملي معرفي ميشوند. فاطمــه كيوانــي بهعنوان ســرمربي هدايت مليپوشــان را بــر عهــده دارد. در اين اردو حميده ايرانمنش قهرمان ســابق ملي و مربي جوان بهعنوان دستيار سرمربي حضور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.