بحث كم گذاشتن و فوت كوزه گري نيست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي شمشــيربازي اســلحه ســابر در اين روزهــا عملكرد خوبي در رويدادهاي مختلف داشــته و همواره با شاگردانش تا پاي مدال پيش رفته اما در نهايت چه در المپيك و چه در رقابتهاي جهاني دست او و تيمش به مدال نرسيده است.

همين موضوع باعث شــده تا اين ســوال پيش روي پيمــان فخري قرار بگيــرد كه تيمتان چــه فاكتوري براي كسب مدال جهاني كم دارد؟ سرمربي تيم ملي شمشــيربازي به اين ســوال اينطور پاســخ ميدهــد: «در اين تيم هيچ چيز كم نميبينم، در نظر داشــته باشــيد كه مــا در حال مقابلــه با يك دنيا هســتيم، تــداركات و آمادگي كه شمشــيربازان ما دارنــد، همه تيمهاي ديگر هم دارند. در نظر داشــته باشيد سرمربي روســيه با دريافت ماهانه ۵۲ هزار يورو، گرانقيمتترين ســرمربي شمشيربازي اســت اما آنها هم در اين مســابقات مدالي نگرفتند. اصال بحث كم گذاشــتن و فوت كوزهگري نيست، رقابت ميــان مدعيان نزديك اســت. شمشيربازي ايران تا قبل از ريو چيزي نبود اما االن به مرحلهاي رســيديم كه در حــال مقابلــه با مدعيان هســتيم؛ مدعياني كه ۰۱ برابر ما سرمايهگذاري ميكنند اما ما به اندازه آنها و چه بســا بيشتر و بهتر نتيجه ميگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.