دعوت 3 تيرانداز به مسابقه فينال فيناليستها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

3 مليپــوش تيرانــدازي ايران قرار اســت در مســابقه فينال فيناليســتها كه آبان ماه برگزار ميشــود، شــركت كننــد. آرمينا صادقيان كه موفق شد در مسابقات جهاني آلمان به مدال برنز دست پيدا كند، جواز حضور در اين رقابت را گرفته و قرار اســت در تفنگ بادي ۰۱ متر به مصاف رقبايش برود.

همچنيــن در تپانچه وحيد گلخندان و گلنوش ســبقتاللهي به اين مســابقه دعوت شــدهاند. گلخندان به دليل مدال جهاني و سبقتاللهي به دليل ركورد باال از سوي فدراسيون جهاني براي حضور در اين رقابتها دعوت شدهاند.

مســابقات فينال فيناليســتها اول آبان ماه بــه ميزباني هند برگزار ميشــود كه طبق برنامه ارائه شده از سوي مسووالن برگزاري ايــن رقابتها، در هر ماده ٨ تيرانداز شــركت ميكنند. پيش از اين و در دورههــاي قبلي اتفــاق خوبي در اين رويداد بــراي ايران افتاد بــه طوري كه الهه احمدي بهعنوان يكــي از نمايندگان ايران در اين رقابتها شركت كرد و موفق شد عنوان قهرماني اين رقابتها را از آن خود كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.