پایان کار انصاري در 100 متر پروانه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نماينده شناي ايران در رقابتهاي جهاني، روز گذشــته در صد متر پروانــه به آب زد و با ثبت زمــان ۱3:۵۵ ثانيه به كار خود پايان داد. مهدي انصاري شــناگر مليپوش ايران در دور مقدماتــي مــاده ۰۰۱ متر پروانــه رقابتهاي جهاني بوداپســت با زمــان ۱3:۵۵ ثانيه به كار خــود پايان داد. انصاري پيــش از اين ۰۵ متر پروانه را هم با زمان ۲٨:۵۲ ثانيه به پايان برده بود و مانند اين بخــش از صعود به مرحله بعد باز مانده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.