پایان اردوي بانوان واليبال با شکست مقابل ویتنام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واليبــال بانوان در آخرين ديدار دوســتانه خود مقابل ويتنام مغلوب شــد. تيم ملي واليبال بانوان كه خــود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا مهيا ميكند اردوي تداركاتي را در ويتنام برگزاركرد كه اين اردوي تداركاتي با چهار مســابقه دوستانه هم همراه شد. بانوان واليباليست ايران در آخرين ديدار دوســتانه خود 3 بر ۲ مغلوب ويتنام شدند. ويتنام در ست اول، سوم و پنجم با نتايج ۵۲ بر ‪۵۲ ۹۱،‬ بر ۹۱ و ۵۱ بر ۱۱ برنده شد. بانــوان واليبال ايران هم ســتهاي دوم و چهارم را با نتايج ۵۲ بر ۹۱ و ۵۲ بر ۲۲ برنده شــدند. در سه بازي گذشــته نيز ويتناميها پيروز شدند. با اين مسابقه اردوي تيم واليبال بانوان به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.